Circulaires Melkmeetemmer 1, periode 1903-1937

Internet Museum melkmaten.nl publiceert in deze rubriek delen uit de circulaires van het ijkwezen, periode
1903-1937 die specifiek betrekking hebben op melkmeetemmer. De tekst is in het oudhollands.

----------

07-3-1903 7249 IJk van drijvers van melkmeetemmers
14-3-1903 7262 IJk van drijvers van melkmeetemmers

----------

122. No.7249 No. 296  Melkmeetemmers                                       
’s Gravenhage, 7 Maart 1903

Ingevolge de ministeriele misfive van 5 dezer, no.238, Afdeeling Handel en Nijverheid, heb ik de eer U te berichten: dat de afzonderlijke “drijvers van melkmeetemmers, voor zoover zijn voldoen aan de bij reglementvastgestelde voorwaarden van het merk van goedkeuring mogen worden voorzien en dat hun aantal in de kolom “Aanteekeningen “ van het Register der Meetemmers dient te worden vermeld.”

De Inspecteur van het IJkwezen (w.g.) B.P.Moors

Voor eensluidend afschrift De IJker, Chef van dienst(w.g.) F.Wageningen J.zn.

----------

123. No.7262 No. 297 Melkmeetemmers                                         
’s Gravenhage, 14 Maart 1903

In verband met een beschouwing van een IJker, Chef van dienst, naar aanleiding van
Mijne circulaire van 7 Maart 1903, No.7249, acht ik het noodig op te merken, dat gezegde circulaire eeniglijk machtigt tot het ijken en herijken van afzonderlijke drijvers van merlkmeetemmers; omtrent de wijze van verifieeren van die drijvers wordt in die circulaire niets gezegd.

Hieromtrent thans het volgende:

De cylinder en de drijver van een bepaalden melkmeetemmer vormen te zamen een geheel, zoodat om den drijver van dien melkmeetemmer te kunnen verifieeren de cylinder er bijgevoegd moet zijn.

Behooren er meerdere drijvers bij een bepaalden cylinder, dan moet elke van die drijvers afzondelijk met doen eenen cylinder een meetemmer vormen. Wil derhalve de eigenaar van een meetemmer, waartoe meerdere drijvers behooren, de laatste in groepen ter verfificatie aanbieden, dan moet telkens bij elke groep van drijvers de cylinder zijn gevoegd, waarmede elke drijver van die groep een geheel uitmaakt.

Hieruit volgt dat het, om afzonderlijke drijvers te kunnen verifieeren, niet

Blad 2

Noodig is, dat aan eenig ijkkantoor een stel cylinders van meetemmers van 20, 30, 40, 50, 60, 80 en 100 liter worde uitgereikt.

De Inspecteur van het IJkwezen 9w.g.) M.P.Moors

Voor eensluidend afschrift De IJker, Chef van dienst (w.g.) F.van Wageningen J.zn.