Circulaires Melkmeetemmer 2, periode 1947-1957

Internet Museum melkmaten.nl publiceert in deze rubriek delen uit de circulaires van het ijkwezen, periode
1947-1957 die specifiek betrekking hebben op melkmeetemmer. De tekst is in het oudhollands.

CIRCULAIREVERZAMELING

HERKEURING BUITENGEMEENTEN
Onderdeel: Melkmeetemmers zonder afloop Code: F.13.04

Volgnummer 1, 30-09-1947 Nr. 8252 Y Afwijkende afmetingen i.v.m. materiaalschaarste.
Volgnummer 2, 21-04-1949 Nr. 16262 Y Bevestiging handvat achterzijde i.p.v. voorzijde 
                     Houtgraaf.
Volgnummer 3 20-12-1952, Nr. 21313 Y Afwijking dikte der wand Fabr. Steffens
Volgnummer 4 13-01-1953, Nr. 15261 Y Afwijking dikte der wand Fabr. Houtgraaf
Volgnummer 5 24-06-1955, Nr. 18324 Y Melkmeetemmer Fabr. Houtgraaf voorzien van 
                    nieuwe drijver, Fabrikant Steffens.
Volgnummer 6 28-10-1957, Nr. 26002 Y afwijkende afmeting drijverstang Fabr. Houtgraaf.

----------
AAN Heren Directeuren
van de ijk kringen

Ingekomen 2 oktober 1947                                   1209.

No. 8252 Y
Onderwerp:
IJk van blikkenmaten
en melkrneetemmers.

HOOFDDIRECTIE VAN HET IJKWEZEN
´s Gravenhage 30 September 1947 ,
Herengracht 19

TV F 1304-1

Uw ambtgenoot .te Dordrecht deelt mij bij schrijven ven 24 september j.l., No. 1263, het volgende mede:

"" Wegens stagnatie in de aanvoer van geschikt materiaal verzoekt de fa. Houtgraaf te Dordrecht hem tijdelijk toestemming te willen verlenen tot de volgende afwijking van de beschikking van de Minister ban Economische Zaken van 9 mei 1939, • NO. 26510, E.A., Dir. H. en N. ter uitvoering van het Reglement op de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen 1939.

Blikken maat                                                             
van 1 liter dikte bodem 0,66 - 0.71 mm 
Reglementair voorgeschreven;
0,75mm

Blikken maat
van, 20 liter bodemring van twee op elkaar gepuntlaste stukken bandijzer van 2 mm dikte, de dikte van de onderrand zal tenminste 5 mm bedragen
Reglementair voorgeschreven;
Bodemring uit een stuk bandijzer, dikte onderrand tenminste 5 mm

Melkmeetemmers
van 20 en 50 liter
Bodemring uit twee op elkaar gepuntlaste stukken bandijzer van 2,5 mm dikte.
Reglementair voorgeschreven;
Bodemring uit 1 stuk bandijzer, van tenminste 5 mm

""Teneinde stopzetting der fabricage van bovengenoemde maten en meetwerktuigen te voorkomen moge ik U.H.E.G. adviseren het verzoek van de fa. Houtgraaf in te willigen.""
Ik heb die ambtgenoot daarop mijn brief van heden, No. 8251 Y geantwoord: .
""• • • • •• dat de fa.' Houtgraaf te uwent, in verband met het nog heersende materiaalgebrek, voorlopig kan worden toegestaan blikken maten van 1 liter en van 20 liter en melkmeetemmers van 20 en 30 liter in de afwijkende uitvoering, in Uw schrijven genoemd, te vervaardigen.
Ik zal Uw ambtgenoten met deze afwijkingen van de reglementaire voorschriften in kennis stellen. Zodra er naar Uw mening aanleiding bestaat deze concessie in te trekken, zie ik, gaarne een de desbetreffende voorstel van U tegemoet.""

Naar aanleiding van bovenstaande heb ik de eer U te verzoeken de hier bedoelde maten bij aanbieding ten overijk of ter herkeuring niet om de genoemde afwijkingen van de Voorschriften ter uitvoering van het Reglement af te keuren of te doen afkeuren.

DE HOOFDDIRECTEUR VAN HET IJKWEZEN,
H.B.Moes.

----------

Ingekomen 25 April 1949. 807
No. 16262 Y.
's-Gravenhage,21 April 1949,
Herengracht 19
Telefoon 112766

TV 1304-2
ONDERWERP
Keuring van melkmeetemmers,
fabrikaat Houtgraaf.
TV F 1304-2

Uw ambtgenoot te Dordrecht deelt mij bij schrijven van 14 dezer, no. 842, het volgende mede:
""Hierdoor heb ik de eer U te berichten dat door de fabrikant Houtgraaf 4 melkmeetemmers van 20 1 ter keuring zijn aangeboden waarbij het handvat aan de achterzijde van de romp is bevestigd , terwijl volgens tekening No. 18 behorende bij de voorschriften ter uitvoering van het Reglement dit handvat aan de voorzijde behoort te worden aangebracht.
Volgens mededeling van de heer Houtgraaf is het handvat bij de tot dusver geijkte melkmeetemmers steeds aan de achterzijde geplaatst geweest, in strijd dus met de tegenwoordige, maar in overeenstemming met de voor 1 Januari 1941 geldende voorschriften. Blijkbaar is deze afwijking van geringe betekenis tot nu toe niet opgemerkt of heeft zij geen reden tot weigering gegeven. In totaal zijn sedert 1 januari 1941 65 melkmeetemmers van 30 liter en 72 melkmeetemmers van 20 liter goedgekeurd. Beleefd verzoek ik U mij te machtigen ook de thans aangeboden melkmeetemmers van 20 liter, welke overigens aan de voorschriften voldoen, goed te keuren.
Ik heb de fabrikant Houtgraaf' verzocht in het vervolg het handvat in overeenstemming met de voorschriften aan de voorzijde van de. romp te bevestigen. ""

Ik heb Uw ambtgenoot voornoemd daarop bij mijn brief" van heden, no. 16261 Y, als volgt geantwoord:
""Naar aanleiding van Uw schrijven van 14 April j.l., no. 842, heb ik de eer U, hierbij te machtigen ook de thans aangeboden melkmeetemmers van 20 liter, fabrikaat Houtgraaf , waarbij het handvat in afwijking van de tekening no. 18 aan de achterzijde van de romp is bevestigd, welke meetemmers overigens aan de voorschriften
voldoen, goed te keuren.
Van Uw mededeling, dat U de fabrikant Houtgaaf hebt verzocht in het vervolg het handvat, in overeenstemming met de, voorschriften, aan de voorzijde van de romp te bevestigen, nam ik goede nota.
Ik zal Uw ambtgenoten omtrent het een en ander inlichten"".
Ik heb de eer U te verzoeken de melkrneetemmers, waarom het hier gaat, bij aanbieding ter herkeuring of ten overijk, niet om bovengenoemde afwijking van de voorschriften af te keuren of te doen afkeuren, indien zij overigens aan de te stellen eisen beantwoorden.

DE HOOFDDIHECTEUR VAN HET IJKWEZEN ,
Voor deze,
de ' IJker,

----------

HOOFDDIRECTIE VAN HET IJKWEZEN __
No. 21313 Y
Code: MW/KM-MK/HE
's-Gravenhage, 20 november 1952
Herengracht 19
Telefoon 183587

ONDERWERP:
Keuringvan melkmeetemmers,
fabr. J.P.M. Steffens, Haarlem.

Hierbij heb ik de eer U te berichten, dat Uw ambtgenoot te Amsterdam mij het verzoek van de fabrikant J.P.M. Steffens te Haarlem heeft overgebracht om een partij uit Engeland ontvangen vertinde platen, voor de dikte waarvan 1 mm was opgegeven, doch welke ca. 0,95 mm bedraagt, te mogen gebruiken voor de vervaardiging van melkmeetemmers. Uw ambtgenoot voornoemd tekent hierbij aan:

'"' De IJker Plasschaert rapporteert, dat de dikte van de diverse aangetrof'fen platen varieert van 0,95 mm tot 1.01 mm, een dikte minder dan 0,95 mm werd niet geconstateerd. Door het uitwalsen van de platen zijn de randen van de platen dunner dan bv. op een paar om vanaf de rand,waar de dikte vrijwel  + 1 mm bedraagt.
De fabrikant gebruikt die platen voor de wanden van de 20 en 30 liter melkmeetemmers en voor de bodem van de 20 1 melkmeetemmers. De platen bestemd voor de bodem van de 30 liter melkmeetemmers worden in een tinband geplaatst, waardoor de dikte van die platen op tenminste 1,2 mm gebracht wordt.
Naar aanleiding van bovenstaande moge ik U voorstellen aan het verzoek van de fabrikant Steffens te voldoen."" Ik heb Uw ambtgenoot daarop geantwoord:
"" ••• dat de fabrikant J.P.M. Steffens te Haarlem kan worden toegestaan de uit Engeland ontvangen vertinde platen, waarvan de dikte varieert van 0,95 tot 1,01 mm te mogen gebruiken voor de wanden van melkmeetemmers van 20 liter en 30 liter en voor de bodems van de 20 liter melkemmers.
Uiteraard bestaat er geen bezwaar tegen, dat voor de bodems van de melkmeetemmers van 30 liter dergelijke platen worden gebezigd  waarvan de dikte in een tinbad op 1,2 mm is gebracht.""

U gelieve zulke melkmeetemmers bij aanbieding ten overijk of ter herkeuring niet om bovengenoemde afwijking van de reglementaire voorschriften af te keuren of te doen afkeuren

AAN  DE HEREN DIRECTEUREN
VAN DE IJKKRINGEN.

----------

HOOFDDIRECTIE ' VAN HET IJKWEZEN
No. 15261 Y
Code: MW/ MF
's-Gravenhage, 13 januari 1953
Herengracht 19
Telefoon 183587

ONDERWERP:
Melkmeetemmers van 20 en 30 liter

Uw ambtgenoot te Dordrecht deelt mij bij schrijven van 12 dezer, no. 124 mede:
'''' ••• dat door de Fa. H. Houtgraaf alhier ter keuring aangeboden zijn 3 melkmeetemmers van 20 liter waarvan de dikte van de wand varieert van 0,93 - 0,98 mm.
Deze firma heeft nog in voorraad een hoeveelheid vertind stalenplaat van deze dikte voor ongeveer 84 melkmeetemmers van 20 en 30 liter. Daar de geconstateerde afwijkingen betrekkelijk gering zijn en afwijkingen vormen van de handelsmaat van 1 mm, moge ik U adviseren toe te staan de fabrikant het voorradige materiaal opgebruikt voor de wanden en bodems der melkmeetemmers van 20 liter alsmede voor de wanden der melkmeetemmers van 30 lliter.""
Ik heb Uw voornoemde ambtgenoot daarop geantwoord: "" ••• dat de fa. H. Houtgraaf te Uwent, bij wijze van uitzondering, kan worden toegestaan de bij haar voorradige hoeveelheid vertind stalen plaat van e en dikte, welke varieert van 0.93 - 098 mm op te gebruiken voor de wanden en bodems der melkmeetemmers van 20 liter alsmede voor de wanden der melkmeetemmers van 30 liter. U gelieve de fa. Houtgraaf in te lichten, ik zal Uw ambtgenoot met het bovenstaande in kennis stellen. ""
Naar aanleiding daarvan heb ik de eer U te verzoeken melkmeetemmers als hier bedoeld bij aanbieding ter herkeuring of ten overijk niet om bovengenoemde afwijking van de reglementaire voorschriften
af te keuren of te doen afkeuren.

DE HOOFDDIRECTEUR VAN HET IJKWEZEN,
voor deze,
de IJker.

----------

AAN Heren Directeuren
van de IJkkringen.

Hoofddirectie van het ijkwezen
No. 18324 Y code: 'NW/ME

's-Gravenhage, 24 Juni 1955
Herengracht 19
Telefoon 183587

ONDERWERP: Melkmeetemmers,
waarvan de drijver wordt vernieuwd.

F 13.04-5

IJKKANTOOR
's HERTOGENBOSCH
INGEKOMEN
9 juli 1955

Uw ambtgenoot te Amsterdam heeft mij medegedeeld, dat aan zijn kantoor door de firma Steffens te Haarlem een melkmeetemmer van het fabrikaat Houtgraaf te Dordrecht ter herkeuring is aangeboden, welke meetemmer door de firma Steffens van een nieuwe drijver is voorzien. Uw ambtgenoot verzocht mij instructies omtrent de stempeling van deze drijver.  Ik heb daarop, in overleg met Uw ambtgenoot te Dordrecht, geantwoord, dat, in dergelijke gevallen steeds (derhalve ook indien ' de fabrikant van de meet emmer ,zelf de nieuwe drijver heeft vervaardigd en de meetemmer daarna ter herkeuring wordt aangeboden aan het ijkkantoor, waar ook de eerste keuring heeft plaats gehad) aldus, dient te worden gehandeld: het nummer van de meetemmer wordt afgeslagen bovenaan op de niet vergeelde zijde van de drijverstang; het kantoormerk van het IJkkantoor. dat d de herkeuring
verricht, wordt op de normale 'plaats, doch 90º gedraaid in uur werkwijzerzin, op de drijverstang aangebracht;
het eerste goedkeuringsmerk wordt d op de normale wijze onder het kantoormerk afgeslagen.
Ik verzoek U in voorkomende gevallen naar deze richtlijnen te handelen en te doen hendelen.

DE HOOFDDIRECTEUR VAN HET IJKWEZEN,
voor deze,
de ijker,

----------

HOOFDDIRECTIE VAN HET IJKWEZEN
Hr. 26002 Y
Code MW/ME
's-Gravenhage, 28 oktober 1957
Herengracht 19
Telefoon 183587

Onderwerp;
Melkmeetemmers van 30 liter,
fabrikaat Houtgraaf, met drijverstangen van afwijkende afmetingen. F 13.04- 6.

IJKKANTOOR
's HERTOGENBOSCH
INGEKOMEN
31 oktober 1957
No, 2563/9

Hiermede bericht ik U, dat aan het IJkkantoor te Dordrecht bij wijze van uitzondering zijn goedgekeurd de melkmeeternmers, fabrikaat H..Houtgraaf, .
fabrieksnummers 640, 641, 642 en 643, inhoud 30 liter, van welke melkmeetemmers de drijverstangen een dikte van 3,2 mm (en een breedte van 20,3 mm) hebben terwijl is voorgeschreven tenminste 3,5 mm ( resp. tenminste 19 mm). Ik verzoek U deze melkmeetemmers bij eventuele aanbieding ter herkeuring niet om de bovengenoemde afwijking der beschikking te doen afkeuren.

DE HOOFDDIRECTEUR VAN HET IJKWEZEN,
voor deze, de ijker